REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.karmastar.pl

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem i Administratorem sklepu internetowego www.karmastar.pl jest Marzena Mostowy, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KARMASTAR Marzena Mostowy ul. Traugutta 21, 83-200 Starogard Gdański NIP 9570719342 REGON 369092565, telefon 500396885, adres e-mail: kontakt@karmastar.pl(zwany dalej „Sprzedawca”). Wszystkie dane Sprzedawcy dostępne są na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod adresem www.firma.gov.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego www.karmastar.pl (zwanym dalej „Sklep”) i jest udostępniany na stronie internetowej Sklepu www.karmastar.pl w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym, w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 3. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.karmastar.pl do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając z usług Sklepu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem jak również, iż go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Sprzedawca, w ramach Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.karmastar.pl prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem internetu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Świadczenie Sprzedawcy polega na sprzedaży towarów dla zwierząt domowych w ramach Sklepu Internetowego. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu www.karmastar.pl
 5. Kontakt ze Sprzedawcą sklepu internetowego odbywa się poprzez:
a) adres poczty elektronicznej kontakt@karmastar.pl;
b) telefonicznie pod numerem 500 396 885;
c) formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Sklepu.

Rozdział II – Definicje

 • Dni robocze – są to dni  od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Użytkownik - każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która choćby tylko odwiedza witrynę www.karmastar.pl i zaakceptowała niniejszy Regulamin. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.karmastar.pl do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając z usług Sklepu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem jak również, iż go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Klient - Użytkownik, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, która jest producentem lub dostawcą Produktów, których sprzedaż prowadzi Sklep.
 • Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.karmastar.pl.  za pośrednictwem których Klient może składać Zamówienia.
 • Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, którego dokonuje za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 • Konto Klienta – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.
 • Towar - produkty oferowane w Sklepie, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów i artykułów.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Dostawca – podmiot, z którym współpracuje ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania dostawy Towarów.
 • Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Umowa Sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (Konsumentem) w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, czyli bez konieczności bezpośredniego uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawarta przy pomocy jednego lub kilku środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość.
 • Informacja handlowa (Newsletter) – informacja zawierająca opisy Produktów, i ich zdjęcia, a ponadto informacja na temat cen Produktów i ich dostępności, zredagowana i wprowadzana przez Partnera za pośrednictwem panelu administracyjnego, bądź w inny dopuszczony sposób dostarczona przez Partnera. Informacją handlową jest również każda informacja spełniająca wymogi definicji informacji handlowej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego www.karmastar.pl
 • Sprzedawca/Administrator Danych Osobowych – Marzena Mostowy, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KARMASTAR Marzena Mostowy ul. Traugutta 21, 83-200 Starogard Gdański, NIP 9570719342 REGON 369092565, telefon 500 396 885, adres e-mail: kontakt@karmastar.pl będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póz. zm.)
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 Nr 827 z póz zm.)
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z póz. zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póz. zm.)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póz. zm.)
 • Prawo własności przemysłowej - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 r. Nr 49 poz. 508 z póz. zm.)
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 z póz. zm.)


Rozdział III – Zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.karmastar.pl

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest spełnienie przez system Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a) połączenie z siecią Internet;
b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
c) dowolny system operacyjny z zainstalowaną przeglądarką stron www; w przypadku niektórych usług, dla efektywnego ich działania, niezbędne jest włączenie programów: przeglądarka internetowa obsługująca CSS, Java Script, Cookies.
 1. Transmisja danych pomiędzy komputerem Użytkownika a stronami internetowymi nie ma charakteru poufnego i może być narażona na ingerencję osób trzecich (wirusy, spam itp.). W celu uniknięcia ingerencji osób trzecich Użytkownik powinien upewnić się, czy jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe i inne tego typu zabezpieczenia.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Zabrania się wykorzystywania Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 4. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Właściciel Sklepu nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych. Użytkownik lub osoba trzecia ma jednak prawo zgłosić poprzez formularz kontaktowy, że dane lub związana z nimi działalność według jej opinii mają charakter bezprawny.
 5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
b) korzystania ze Sklepu internetowego, który nie będzie uciążliwy dla Klientów oraz Właściciela Sklepu;
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
d) nieingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Internetowej;
e) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
f) korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym i na Stornie Internetowej wyłącznie na własny użytek.
 

Rozdział IV - Usługi świadczone przez Sklep Internetowy www.karmastar.pl

   1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów dla zwierząt domowych dostarczanych przez Partnerów. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu www.karmastar.pl.
   2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca umożliwia:
a) bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Sklepie  - umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu;
b) bezpłatne prowadzenie Konta Klienta w Sklepie  - umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta lub skorzystania z funkcji „Usuń Konto”;
c) bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza pozwalającego Klientowi na złożenie Zamówienia w Sklepie oraz kontakt ze Sprzedawcą  - umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta bądź z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę;
d) bezpłatne świadczenie usługi Newsletter - umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanych w ramach usługi Newsletter;
e) bezpłatnego zamieszczania opinii o towarach w Sklepie - umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii;
f) bezpłatnego polecania znajomym wybranego towaru - umożliwienie Klientowi posiadającemu Konto wysłanie do znajomych, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Do znajomego" wypełnia formularz podając Imię i adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi.
   1. Prowadzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dostępne po dokonaniu Rejestracji. Jednakże Rejestracja nie jest obowiązkowa do złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie.
   2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Klienta formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu Sklepu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu Sklepu;
b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
   1. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (usługi Newsletter) w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać adres poczty elektronicznej albo aktywować odpowiednie pole w formularzu Rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Newsletter jest przesyłany wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
   2. Klient ma możliwość dobrowolnego zamieszczania w Sklepie internetowym swoich opinii dotyczących między innymi towaru czy przebiegu transakcji. Wypowiedzi powinny być jasne i zrozumiałe oraz nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – szczególnie nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Klient dodając swoje wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
   3. Zamieszczone przez Klienta wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu. Tym samym Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z póz. zm.).
   4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym zawezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
   5. Sklep www.karmastar.pl ma prawo do organizowania promocji oraz konkursów, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie Sklepu internetowego.


Rozdział V - Zasady składania zamówień

   1. Informacje o towarach zawarte na stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów.
   2. Klient może dokonać zamówienia za pośrednictwem:
a) Sklepu internetowego pod adresem www.karmastar.pl przez  24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę i 7 (siedem) dni w tygodniu za pośrednictwem formularza Zamówienia. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
b) wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy zamowienia@karmastar.pl, obejmującego dane Klienta niezbędne do realizacji Zamówienia, w szczególności: nazwę i ilość towaru, sposób dostawy, formę płatności podanej na stronie internetowej Sklepu, imię i nazwisko, adres, miejsce dostawy jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Zamówienia można składać w dni robocze w godzinach 08.00 – 16.00. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
c) zamówienia telefonicznego pod numerem 500 396 885, obejmującego dane Klienta niezbędne do realizacji Zamówienia, w szczególności: nazwę i ilość towaru, sposób dostawy, formę płatności podanej na stronie internetowej Sklepu, imię i nazwisko, adres, miejsce dostawy jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Zamówienia można składać w dni robocze w godzinach 08.00 -16.00. Jeżeli towar do Klienta dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
   1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego Zamówienia oraz jego anulowania (nie przyjęcia oferty Klienta), niezależnie od możliwości realizacji Zamówienia przez Sklep, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, jego autentyczność jest uzasadniono wątpliwa lub Sprzedawca nie będzie mógł potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.
   2. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
   3. Na podstawie złożonego Zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności towaru w Sklepie Internetowym.
   4. Jeżeli w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego przez Klienta Towaru bądź braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. Wówczas Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości Zamówienia – Klient zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji Zamówienia;
b) anulowanie Zamówienia w części – Klient zwalnia Sprzedawcę z realizacji Zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia;
c) podział Zamówienia oraz ustalenie terminu realizacji Zamówienia w częściach – Klient wyraża zgodę na realizację Zamówienia w ustalonych terminach oraz w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia.
   1. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru przez Sprzedawcę:
a) w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o przyjęciu przez Klienta Zamówienia do realizacji, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Klient w formularzu Zamówienia zobowiązany został do dokonania akceptacji treści Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z „pouczeniem o odstąpieniu od umowy”.
b) w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem telefonu lub przez przesłanie wiadomości elektronicznej Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie warunków Zamówienia wraz z informacją o obowiązku akceptacji przez Klienta treści przesłanego Zamówienia oraz wyrażenia zgody na jego realizację wraz z akceptacją treści Regulaminu i potwierdzenia zapoznania się z „pouczeniem o odstąpieniu od umowy” – przesłanie przez Klienta wiadomości elektronicznej do Sprzedawcy akceptującej powyższe stanowi zawarcie Umowy, a tym samym oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
   1. Klient może zmieniać swoje zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności zakresu przedmiotu zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu dostawy, zmiany danych na fakturze VAT.
   2. Klient może dodać nowe towary do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, które jest jeszcze przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę.
   3. W sytuacji dodania przez Klienta nowych towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przez nadaniem jeszcze przesyłki przez Sprzedawcę, dostawa towaru może się wydłużyć.
   4. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania zmian przez Klienta.


Rozdział VI -  Ceny towarów

   1. Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu internetowego www.karmastar.pl  są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz wyrażone są w złotych polskich.
   2. Ostateczną ceną wiążącą Klienta i Sprzedawcę jest cena Towaru zawarta na stronie internetowej Sklepu  www.karmastar.pl w momencie składania Zamówienia przez Klienta.
   3. Ceny towarów umieszczone na stronie Sklepu nie zawierają kosztów przesyłki, które ponosi Klient.
   4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
   5. Sprzedawca wystawia Klientowi dowód zakupu (fakturę VAT lub paragon), który dostarczany jest Klientowi wraz z towarem.
   6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym www.karmastar.pl, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu, przeprowadzania, odwoływania, jak również modyfikowania akcji promocyjnych. Jednakże Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
   7. Promocje w Sklepie internetowym www.karmastar.pl nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Towary prezentowane w cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji.
   8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

 
Rozdział VII - Płatności i realizacja zamówień

   1. Płatności mogą być dokonywane przez Klienta poprzez:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – realizacja Zamówienia następuję z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na konto Sprzedawcy. Sprzedawca czeka na przelew 7 (siedem) dni roboczych i po tym terminie może anulować zamówienie;
b) płatność elektroniczną - płatność przez PayU S.A. z siedzibą Poznaniu (serwis PayU) oraz DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (serwis przelewy24) – realizacja Zamówienia następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta. Sprzedawca czeka na płatność 7 (siedem) dni roboczych i po tym terminie może anulować zamówienie;
c) gotówkę za pobraniem – realizacja Zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji;
d) gotówkę przy odbiorze osobistym – realizacja Zamówienia następuje po zakończeniu procedury składania przez Klienta zamówienia oraz uzgodnieniu przez Strony sposobu i terminu dostawy.
   1. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru płatnego przy odbiorze, wysłanego pod wskazany przez Klienta adres dostawy. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych dwóch zamówień opłaconych z góry przelewem bankowym lub płatnością elektroniczną.
   3. W przypadku zamówień opłacanych przelewem Klient dokonuje płatności według następujących danych:

Bank Millennium

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0003 4055 8339

Odbiorca: KARMASTAR Marzena Mostowy

Adres: ul. Traugutta 21, 83-200 Starogard Gdański

Tytuł przelewu: numer zamówienia


Rozdział VIII  - Dostawa Towaru

A  Wysyłka towaru

   1. Dostawa Towaru jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w Zamówieniu adres Klienta.
   2. Koszty wysyłki pokrywa Klient, które uzależnione są od łącznej wagi produktów i rodzaju dostawy. W niektórych przypadkach Klientowi przysługuje darmowa dostawa.
   3. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 24-72 godzin. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
   4. Zamówienia złożone i opłacone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 14.00 wysyłane są w tym samym dniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale VII pkt 1 lit „a-b” niniejszego Regulaminu.
   5. Zamówienia złożone i opłacone w dniach od poniedziałku do piątku po godzinie 14.00 oraz zamówienia złożone w sobotę lub dni ustawowo wolne od pracy wysyłane są następnego dnia roboczego,  z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Regulaminie VII pkt 1 lit „a-b” niniejszego Regulaminu.
   6. Niezwłocznie po wysłaniu Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
   7. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
   8. W sytuacji stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
   9. W sytuacji nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi AWIZO. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

B Odbiór osobisty

   1. Klient może odebrać Zamówiony towar osobiście w siedzibie KARMASTAR przy ul. Traugutta 21, 83-200 Starogard Gdański.
   2. Zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18.00 może zostać odebrane tego samego dnia, w którym zostało złożone Zamówienie, po uzgodnieniu z Klientem godziny jego odbioru, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale VII pkt 1 lit „a-b” niniejszego Regulaminu.
   3. Zamówienie złożone w sobotę lub dni ustawowo wolne od pracy może zostać odebrane po uzgodnieniu z Klientem terminu i godziny odbioru Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale VII pkt 1 lit „a-b” niniejszego Regulaminu.
   4. W przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze, Sprzedawca przyjmuje płatność wyłącznie gotówką.
   5. W przypadku odbioru osobistego, niezależnie od wielkości zamówienia, koszty dostawy wynoszą 0,00 zł.

C Dowóz na terenie Starogardu Gdańskiego i okolic

   1. Na terenie Starogardu Gdańskiego i okolic istnieje możliwość bezpośredniego dowozu Zamówienia do Klienta za pośrednictwem kuriera KARMASTAR (minimalna wartość zamówienia wynosi 50,00 zł). 
   2. Dostawa towarów następuje po wspólnym uzgodnieniu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem terminu i godziny dostawy.


Rozdział IX - Odstąpienie od Umowy sprzedaży

   1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art.22¹ Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia Dostawy odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień zawartych pkt 12 i 13 Rozdziału IX niniejszego Regulaminu, w drodze jednostronnego oświadczenia np. pocztą na adres: KARMASTAR Marzena Mostowy ul. Zielona 14, 83-207 Kokoszkowy; pocztą elektroniczną na adres: kontakt@karmastar.pl. Niniejsze oświadczenie Klient może sformułować samodzielnie lub skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (formularz odstąpienia od umowy – kliknij tutaj aby pobrać), jednakże nie jest to obowiązkowe.
   2. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym:
a) w przypadku umowy sprzedaży towaru – Klient, który wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia (inna niż Przewoźnik) wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru;
b) w przypadku sprzedaży wielu towarów, które są dostarczane osobno – Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia (inna niż Przewoźnik) wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów;
c) w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach – Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia (inna niż Przewoźnik) wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
   1. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia do Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
   2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności tj. koszty zakupu rzeczy i koszty przesyłki (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowanego przez Sklep KARMASTAR tj. zwraca najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru).
   3. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, a jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy nie wskazał rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji przy składaniu Zamówienia na towar, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.
   4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   5. Zakupiony przez Klienta Towar będący przedmiotem odstąpienia od Umowy sprzedaży, wszystkie bezpłatne produkty oraz wystawiony przez Sprzedawcę dokument sprzedaży (faktura VAT lub paragon) należy zwrócić Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy na adres: KARMASTAR Marzena Mostowy ul. Traugutta 21, 83-200 Starogard Gdański z dopiskiem: „zwrot zakupionego produktu”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar oraz dołączone do niego bezpłatne produkty powinny zostać zwrócone w stanie niezmienionym (opakowania oryginalnie zamknięte, towary nie noszące śladów użytkowania), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
   6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy tj. płaci za zapakowanie i odesłanie towaru do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
   7. Jeżeli zwrot Towaru wynika z błędu Sklepu koszt wysyłki pokrywany jest przez Sprzedawcę (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).
   8. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawarta jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Pouczenie o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (pouczenie o odstąpieniu od umowy – kliknij tutaj aby pobrać)
   9. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
   10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania do podania przez niego numeru rachunku bankowego oraz innych danych wymaganych do dokonania przelewu bankowego Klienta będą one niekompletne.
   11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy zwrotu należności nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem ze względu na przekazanie przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku niezwłocznie po uzyskaniu prawidłowych danych od Klienta.
   12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
a) której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
b) którego przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami,
d) której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 

Rozdział X Rękojmia, Gwarancja, Reklamacja

   1. Wszystkie Towary umieszczone na stronie internetowej Sklepu www.karmastar.pl są fabrycznie nowe i powinny być wolne do wad.
   2. Sprzedawca nie jest producentem Towarów.
   3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi.
   4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.
   5. W sytuacji wad Towaru Klient ma prawo, zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie Cywilnym, do naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od Umowy sprzedaży.
   6. W sytuacji towarów posiadających gwarancję producenta lub Partnera, Sprzedawca wysyła wraz z towarem dokument gwarancyjny, w którym określony jest czas trwania gwarancji oraz jej warunki. Sprzedawca informuje o istnieniu i treści gwarancji przy opisie towaru na stronie internetowej Sklepu www.karmastar.pl. Klient może według swojego uznania skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji bezpośrednio u Gwaranta oraz uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi.
   7. W przypadku niezgodności Towarów z umową, Klient powinien zgłosić reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.karmastar.pl, na adres poczty elektronicznej kontakt@karmastar.pl lub pocztą na adres KARMASTAR Marzena Mostowy ul. Traugutta 21, 83-200 Starogard Gdański. Należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę użytkownika (login), numer zamówienia, nazwę towaru, cenę towaru, datę stwierdzenia wady, opisać charakter niezgodności towaru oraz określić oczekiwania wobec Sprzedawcy. Towar oraz dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) powinny zostać odesłane na adres Sklepu. (formularz reklamacji towaru – kliknij aby pobrać)
   8. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres. Po upływie tego terminu, w razie braku ustosunkowania się Sprzedawcy, zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za uzasadnione.
   9. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
   10. Gdy realizacja żądania Klienta wiąże się z koniecznością dostawy niewadliwego Produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
   11. Gdy reklamacja zostaje rozpatrzona pozytywnie Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru.
   12. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
c) zwrócić się do rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej;
d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   1. Klient Sklepu może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.karmastar.pl, na adres poczty elektronicznej kontakt@karmastar.pl lub pocztą na adres KARMASTAR Marzena Mostowy ul. Traugutta 21, 83-200 Starogard Gdański. Należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opisać rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta. (formularz reklamacji usługi – kliknij aby pobrać)


Rozdział XI - Przerwy techniczne, awarie i błędy w działaniu serwisu

   1. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. W razie wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem bądź innymi przyczynami, Sprzedawca stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
   2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za skutki awarii technicznych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
   3. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach technicznych są umieszczane na stronie głównej www.karmastar.pl.


Rozdział XII – Ochrona danych osobowych

   1. Sprzedawca w pełni respektuje prawo do prywatności oraz Ochrony Danych Osobowych Użytkowników.
   2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, udostępnionych przez Użytkowników w ramach usług świadczonych przez Sklep jest Marzena Mostowy prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KARMASTAR Marzena Mostowy ul. Traugutta 21, 83-200 Starogard Gdański, NIP 9570719342 , REGON 369092565, e-mail kontakt@karmastar.pl.
   3. Poza przypadkiem wskazanym w pkt 4 niniejszego Rozdziału, dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
   4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  w celach:
a) związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, tj. w celu świadczenia usług oraz w celu usprawnienia tych usług;
b) marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu np. związanych z promowaniem Sklepu i jego usług. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.                                                                                                                                                     5. Sprzedawca gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe przekazywane przez Klientów wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do                 prawidłowego funkcjonowania Sklepu i nie będzie ich przetwarzać dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Przetwarzanie danych                           osobowych wiąże się z w szczególności z dokonaniem rejestracji, składaniem zamówień, realizacją zamówień, wystawianiem faktur,                       obsługą reklamacji, gdy kontaktuje się ze Sklepem za pomocą formularza kontaktowego, udostępnionego na stronie internetowej oraz                   realizacją innych usług określonych w Regulaminie Sklepu. Dlatego Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika                             dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną m.in.                                                                                                                 a) Imię i Nazwisko,                                                                                                                                                                                     b) Adres miejsca zamieszkania,                                                                                                                                                                   c) Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,                                                                                                               d) Adres elektroniczny (e-mail),                                                                                                                                                                   e) adres IP,                                                                                                                                                                                                 f) informacje o przeglądarce internetowej, urządzeniu na jakim jest przeglądany sklep internetowy.                                                                             6. Dane osobowe Użytkowników uzyskane przez Sprzedawcę są poufne. Gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione                   przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione oraz według obowiązującego prawa. Zgodnie z normami ochrony                             bezpieczeństwa zachowania poufności Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić ochronę wszelkich danych osobowych oraz informacji                         ujawnionych przez Użytkownika. W przypadku nieprawidłowości danych osobowych Sprzedawca podejmie wszelkie rozsądne działania,                   aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.                            7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników. Użytkownicy                mogą odwiedzać strony internetowe Sklepu bez udzielania informacji o swojej tożsamości bądź ujawniania jakichkolwiek danych                            osobowych.                                                                                                                                                                                              8. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich modyfikacji oraz żądania zaniechania przetwarzania i wykorzystywania, co                        skutkuje ich usunięciem ze zbioru danych. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie                  przetwarzania jego danych osobowych. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres poczty                                  elektronicznej: kontakt@karmastar.pl lub przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu.                                                          9. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:                                                                                                                                 a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych,                                                                                                                                               b) Prawo do sprostowania swoich danych osobowych,                                                                                                                                     c) Prawo do usunięcia swoich danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym,                                                                                           d) Prawo do graniczenia przetwarzania,                                                                                                                                                         e) Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,                                                                                                                                     f) Prawo do uzyskania zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych,                                                                                                 g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                                                                          10. Sprzedawca przechowuje dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, do których                       dane są przetwarzane, wskazane w Regulaminie Sklepu, a także w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Dane                             Użytkownika zostaną usunięte ze zbioru danych po pięciu  latach, co wynika z obowiązku archiwizacyjnego z uwzględnieniem                               przedawnienia zobowiązań podatkowych.                                                                                                                                                   11. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być powierzany lub przekazywany na podstawie umów powierzenia przetwarzania                       danych osobowych m.in. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Sklepu, świadczącym usługi prawne lub rachunkowe,                         osobom zatrudnionym przez Sklep, świadczącym usługi transportowe, zajmującym się przewozem nabytych w Sklepie towarów w                         zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Sprzedawca korzysta wyłącznie z usług podmiotów, które zapewniają gwarancje                             wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez RODO.                                                                         12. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu prowadzenia                             marketingu  bezpośredniego, oczywiście za wyrażoną przez niego uprzednią zgodą na stosowanie takiego marketingu. Dotyczy to                         przede wszystkim Newslettera. Potwierdzenie zamówienia Newslettera jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych                 osobowych. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę wysyłając informację na adres poczty elektronicznej:                                   kontakt@karmastar.pl                                                                                                                                                                             13. W celu usprawnienia działania Sklepu, na dysku twardym komputera Użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. „cookies”.                   Za ich pośrednictwem serwery Sklepu gromadzą informacje o adresie IP komputera Użytkownika oraz o tym, z jakiej przeglądarki i z                     jakiego systemu Użytkownik korzysta. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych.                                                         14. Podczas korzystania z usług Sklepu informacje o Użytkownikach o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach                           administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie Użytkowników i ich zachowań.                           Powyższe działania zmierzają przede wszystkim w celu uczynienia Sklepu bardziej użytecznym i funkcjonalnym.


Rozdział XIII - Prawa autorskie

   1. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z usług Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej .
   2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do Partnerów) należą do Sprzedawcy.
   3. Użytkownik nie może kopiować danych umieszczonych na stronach internetowych Sklepu, chyba że w ramach dozwolonego użytku osobistego lub po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego. Komercyjne użycie informacji umieszczonych na stronach internetowych Sklepu, w tym, w szczególności zdjęć produktów czy ich opisów, jest niegodnie z prawem.


Rozdział XIV – Postanowienia końcowe

   1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu i zobowiązuje się poinformować Użytkowników na stronie www.karmastar.pl o zmianie Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ich opublikowania na stronie www.karmastar.pl i przez ten okres będą wyraźnie zaznaczone, tak aby Użytkownik mógł je zauważyć bez wnikliwej analizy całego Regulaminu. Informacja o zmianach będzie nadto widoczna w czasie określonym w zdaniu poprzedzającym przy każdorazowym wejściu na stronę www.karmastar.pl, a Klienci, których adresami e – mail Sklep dysponuje, zostaną powiadomieni o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   3. Językiem Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest język polski.
   4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
   5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.